Jazda konno

Regulamin stajni

Regulamin – postanowienia ogólne:

 1. PROWADZĄCY: Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Cichosz – instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapeuta, instruktor sportu, właścicielka stajni.
 2. TERMINY: zajęcia ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący osobiście lub telefonicznie.
 3. Zmiana ustalonego terminu jazdy możliwa jest najpóźniej do dwóch godzin przed umówionym terminem jazdy. Podobnie odwołanie zajęć bez względu czy odwołuje je instruktor, czy uczeń.
 4. CENY JAZD oraz zakres usług objętych ceną podane są w dołączonym do regulaminu „Cenniku jazd.
 5. Instruktor zapewnia uczestnikom zajęć: Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne, podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, toczek jako ochronę głowy), miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym, opiekę instruktorską.
 6. STRÓJ: Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej gładkiej podeszwie, spodnie chroniące nogi przed otarciami. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia toczka. Bez pozostałych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia.
 7. DOKUMENTY: Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, zgoda rodziców na samodzielny dojazd i powrót dziecka ze stajni (jeżeli dziecko wraca samo) oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej. Jeżeli instruktor ma uzasadnione wątpliwości odnośnie braku przeciwwskazań, ma prawo odmówić jazdy do momentu uzyskania przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat OŚMIU, młodzież, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska) i dorośli. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą uczestniczyć tylko w „oprowadzance” (około piętnastominutowej przejażdżce, w czasie której instruktor prowadzi konia stępem) i bezwzględnie podczas tych zajęć konieczne jest asekurowanie ich przez rodzica. Jeżeli rodzic poinstruowany przez instruktora nie jest w stanie asekurować dziecka z jakichkolwiek powodów, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 9. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 5 osób jednocześnie.
 10. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć: Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora, chyba, że wcześniej uzgodnią z instruktorem, iż z jakiś przyczyn nie będą tego robić. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu na miejsce, sprawdzenie stanu kopyt. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu oraz mienia. Osoby jeżdżące Ubezpieczenie NW zapewniają sobie we własnym zakresie. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa i podstawowe zasady jeździeckie dołączone do regulaminu.
 11. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu (oraz innych środków odurzających) w pomieszczeniach stajennych i w bezpośrednim kontakcie z końmi. Nie wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu.
 12. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie ośrodka zobowiązany jest znać niniejszy regulamin i zgodnie z nim postępować.

Zasady bezpieczeństwa, podstawowe zasady jeździeckie:

 • BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA: Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 1,5 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puśliśk, popręgu i przystuł. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią, nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, trzymać wodze prawidłowo w obu rękach, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa. Podczas jazdy w terenie nie wolno wyprzedzać instruktora. Jazda parami jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie instruktora. Złamanie zakazu może zostać ukarane poprzez „karę honorową” (np. zakup marchewki dla koni, czekolady czy placka dla kolegów ze stajni).
 • ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA: Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza). Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka – tak zwane zapoprężenie). Nie przywiązywać konia za wodze! Jeżeli osiodłany i okiełznany koń musi zostać przywiązany, należy to zrobić nakładając mu na szyję kantar i dopiero za kantar przywiązać uwiązem do belki przeznaczonej do tego celu. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem, tylko po zadzie i tylko na polecenie instruktora wydane w związku z nagannym zachowaniem konia lub potrzebami szkoleniowymi. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi. Unikać styczności z obcymi końmi. Wyznaczony dzień tygodnia stanowi „Dzień Konia” – konie mają wolne. Podanie koniowi czegokolwiek do zjedzenia wymaga zgody instruktora.